Amazon Breakthrough Novel Award: Sally Singletary Advances to 2nd Round!!